Społeczność: Facebook Twitter

Liberalizacja Prawa Budowlanego

W moim biurze odbyła się konferencja prasowa „Liberalizacja Prawa Budowlanego”. Obecni byli ze mną: Dariusz Mądrzejewski Radny Miasta Torunia i Beata Jaworska Doradca Ministra. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu i został on skierowany do Senatu. Co się zmieni jeżeli wejdzie on w życie?

Zmiany w Prawie budowlanym – prostszy i szybszy proces inwestycyjny.

1⃣ Mniej formalności – do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać mniej dokumentów. Do wniosku inwestor będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego – będzie to jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Zaś projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) będzie trzeba wręczyć kierownikowi budowy dopiero przy rozpoczęciu robót, a do urzędu złożyć dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę. 
Likwidacja konieczności sporządzania projektu kamiennego, jeśli zmiany w trakcie budowy dotyczą jedynie konstrukcji. Dla inwestora to ogromne oszczędności czasu, pieniędzy i przede wszystkim elastyczność w prowadzeniu budowy, zgodna
z rzeczywistymi koniecznymi zmianami w trakcie budowy, nie musi udawać, że nie zmienił technologii skoro zmienił, bo znalazł lepszą, a do tej pory nie mógł tej lepszej zastosować, bo zgodę dostał na projekt, w którym była stara technologia.

2⃣ Likwidacja absurdów – biletomaty, bankomaty, automaty sprzedające, paczkomaty lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, nie będzie potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu.

3⃣ Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych (także z zadaszeniem), wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3m położonych w całości na gruntach rolnych.

4⃣ Prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych, co najmniej 20-letnich, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5⃣ Projekt ustawy to również pewność prawa poprzez wprowadzenie granicznego, 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę
i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć. 

6⃣ Podniesienie bezpieczeństwa przy zmianie sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania
na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. 

7⃣ Zmiany będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do wszelkich mediów. Pojawią się konkretne terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo– kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń