Społeczność: Facebook Twitter

MÓJ PROGRAM

Polsce potrzebna jest odważna polityka na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Minione osiem lat to okres zmarnowany w historii Polski. Największym grzechem rządzącej poprzedniej ekipy był grzech zaniechania.  Polsce potrzebne są odważne i przemyślane decyzje, które pozwolą naszej gospodarce na dalszy rozwój i zapewnią bezpieczeństwo polskim rodzinom. „Jak żyć?” nie powinno być podstawowym pytaniem, stawianym sobie codziennie przez Polaków.

Będę konsekwentnie działać na rzecz:

–  rozwoju gospodarczego Polski i wolnej konkurencji:

 1. likwidacji dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tworzenia  warunków do budowy silnego, polskiego kapitału, czyli deregulacji, wyeliminowania złego prawa, które utrudnia przedsiębiorcom tworzenie miejsc pracy, a pracownikom uniemożliwia bogacenie się i godne życie,
 2. likwidacji barier inwestycyjnych poprzez: zapewnienie tanich kredytów, redukcji wysokich kosztów inwestycyjnych,
 3. opodatkowania firm zagranicznych na takich samych zasadach jak firm polskich,
 4. stworzenia prostego podatku dla drobnych przedsiębiorców

– lepszego wykorzystania potencjału społeczeństwa obywatelskiego:

 1. zwiększenia udziału zrzeszeń obywatelskich w zakresie usług opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych,
 2. rozbudowy i zwiększenia nakładów inicjatyw sektora obywatelskiego w zakresie profilaktyki oraz wychowania i psycho-edukacji służących ograniczeniu rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży,
 3. zwiększenia udziału organizacji obywatelskich w procesie rządzenia publicznego,
 4. wprowadzenia narodowego systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej     i wychowania patriotycznego,
 5. utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia oraz wzmacniającego grupy rodziców w gminach

– podniesienia efektów kształcenia i wychowania:

 1. powrócenia do „starego” ustroju szkolnego – ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły zawodowej oraz utrzymania systemu szkół specjalnych różnych typów dla uczniów z określonymi stopniami niepełnosprawności,
 2. podniesienia rangi zawodu nauczyciela,
 3. podporządkowania Kuratora Oświaty bezpośrednio Ministrowi Edukacji Narodowej, i odejścia od nadzoru biurokratycznego,
 4. odbudowania kształcenia zawodowego,
 5. przywrócenia ścisłej współpracy pomiędzy oświatą i szkolnictwem wyższym,
 6. wprowadzenia w pełnym wymiarze kształcenia historycznego i obywatelskiego we wszystkich typach szkół,
 7. utrzymania szkół wiejskich,
 8. powszechnego i bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej,
 9. zwiększenia dostępu do zajęć pozalekcyjnych,
 10. wprowadzenia Programu Cyfryzacji Szkół Wiejskich,
 11. odbudowy szkolnych gabinetów stomatologicznych i pomocy przedlekarskiej

– równomiernego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: 

 1. ocalenia od degradacji dawnych miast wojewódzkich,
 2. dostępności komunikacyjnych miast i miasteczek,
 3. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 4. rozwijania kujawsko-pomorskiej przedsiębiorczości samorządowej,
 5. wykorzystania i wspierania atutów Kujaw i Pomorza – kultury, edukacji, dynamicznie działających małych i średnich firm oraz turystyki,
 6. tworzenia miejsc pracy.

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń